Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu Ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki hücresel sistemlere ait her türlü yayının belirli emisyon noktalarından yapılmasını teminen anten tesisinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkan tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2)  8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5809 sayılı Kanunun 6 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anten: Bir sistemden aldığı sinyali ortama elektromanyetik dalga şeklinde yayan ve ortamdaki elektromanyetik dalgaları alıp sisteme aktarmaya yarayan elemanı,

b) Anten tesisi: Elektronik haberleşme hizmeti sunumu için kullanılan arazi ve bina gibi yerler dâhil, oda/konteyner,  kabinet, kule, direk, kanal ve borular, anten ve anten elemanları, iletim hat ve ekipmanı, iklimlendirme ve enerji kaynakları gibi bileşenlerden oluşan tesisi,

c) Anten tesisi paylaşımı: Anten tesislerinin diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını,

ç) Anten tesisi paylaşım (ATP) bildirim formu: Formatı Kurum tarafından belirlenerek Kurum internet sitesinde yayınlanan ve hücresel sistemlere ait anten tesisi paylaşımında bulunan işletmecilerin doldurmakla yükümlü oldukları formu,

d) Elektromanyetik yayınım: Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin dalga şeklinde dışarıya yayılmasını,

e) Emisyon noktası: Her türlü hücresel sisteme ait yayının yapıldığı coğrafi koordinatlarla tanımlanmış yeri,

f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

g) Katılım sözleşmesi: Anten tesislerini kuran ve/veya kullanan işletmeci ile bu anten tesislerini paylaşacak diğer işletmeciler arasında Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile yapılan sözleşmeyi,

ğ) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

h)  Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ı) Yayın: Bir verici istasyonunun meydana getirdiği elektromanyetik yayınım veya elektromanyetik yayınım üretimini

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Anten tesisinin tasarımı, kurulumu ve paylaşımında aşağıdaki ilkelerin gözetilmesi esastır:

a) Her türlü anten tesisinin; kaynak israfının önlenmesi, hizmetin yaygınlaştırılması, hizmete erişimin kolaylaştırılması ve çevre gereklerini sağlayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve paylaşılması,

b)  Kurum tarafından etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması ilkesinin gözetilmesi,

c) İşletmeciler tarafından üçüncü taraflarla yapılacak anlaşma veya sözleşmelerde paylaşıma engel teşkil edecek hususlara yer verilmemesi ve mevcut anlaşma veya sözleşmelerde bu tip hükümlerin bulunması durumunda, paylaşım talebinde bulunan işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, söz konusu hükümlerin çıkarılması için sözleşmeyi yapan işletmeci tarafından muvafakat verilmesi,

ç) Paylaşım taleplerinin karşılanmasında ayrım gözetilmemesi ancak; milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri, doğal afetler ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik taleplerin öncelikle karşılanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tasarım, Kurulum, Paylaşım Esasları, Talebin

Değerlendirilmesi ve Güçlendirme

Kule tasarımına ve üretimine ilişkin teknik özellikler

MADDE 6 – (1) Kulelerin;

a) Kurulacağı bölgeye ait coğrafi yükselti durumu da dikkate alınarak; bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tablodaki il ve ilçe sınırları içerisinde bulunması halinde en az 160 km/saat, diğer bölgelerde ise en az 130 km/saat rüzgar hızına göre tasarlanması,

b) Buz yükü kalınlığının standart olarak en az 2 cm kabul edilmesi,

c) Diğer işletmecilerden gelecek kule paylaşım talebinin karşılanabilmesi amacıyla, işletmecinin kendine ait antenler için kullanacağı kapasiteye ilave olarak bir veya birden fazla işletmecinin faydalanabileceği en az 3 m² düşey rüzgâr yük alanına sahip olması,

ç) İlave kapasitenin kurulum ve bakım çalışmalarını karşılayacak şekilde tasarlanması

gerekmektedir.

  (2) Kulelerde;

a) Uçak ikaz lambası,

b) Yıldırım koruma sistemi,

c) Kule topraklama sistemi,

ç) Tırmanma merdiveni ve emniyet sistemi,

d) Yetkisiz kişilerin müdahale etmesini önleme amaçlı uyarıcı levha veya tel çit

standart olarak bulunması gereken elemanlardır.

Paylaşım tipleri

MADDE 7 – (1) Anten tesisi paylaşım tipleri aşağıda yer almaktadır:

a) Tip 1: Arazi ve/veya bina paylaşımı,

b) Tip 2: Kule veya direk paylaşımı,

c) Tip 3: Kanal ve/veya boruların paylaşımı,

ç) Tip 4: Oda/konteyner ve iklimlendirme sistemlerinin paylaşımı,

d) Tip 5: Anten ve anten elemanlarının paylaşımı,

e) Tip 6: Ses/veri iletim hat ve ekipmanının paylaşımı.

(2) Fiziksel, idari veya hukuki nedenlerden dolayı başka bir sistemle paylaşılması mümkün olmayan bina yan duvarları, minareler, çevreye uyum kapsamında değerlendirilen tesisler ile elektrik ve aydınlatma direkleri gibi tesislerin paylaşımı zorunlu değildir.

Anten tesisi kurulması ve paylaşım esasları

  MADDE 8 – (1) İşletmeci, ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmeleri hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda anten tesisi paylaşım tiplerinden azamisini uygulamakla yükümlüdür.

(2) Anten tesislerinin kurulmasında;

a) Kurulmuş bir anten tesisi olan işletmeci, kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla,

b) Kurulmuş bir anten tesisi olan işletmeci, bu tesisini yeni anten tesisi kuracak diğer işletmecilerle paylaşmakla,

c) İşletmeci kuracağı anten tesisi için, kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşılayacak mevcut bir anten tesisi var ise bu tesisi kullanmakla

yükümlüdür.

(3) Yeni anten tesisi kuracak işletmeci, fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle diğer işletmecilere ait mevcut anten tesisini kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle Kuruma bildirir. Gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir anten tesisi kurma izni verilir.

(4) İşletmeci, yetkilendirme kapsamında yer alan diğer elektronik haberleşme hizmetlerini de dikkate alarak kuracağı anten tesisini; Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 paylaşımına imkân verecek şekilde en az bir işletmecinin daha faydalanabileceği kapasitede ve kulelerin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendini de gözeterek tasarlanmasını, üretilmesini ve kurulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Anten tesisi paylaşım talebinin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Anten tesisi paylaşım talebinde bulunan işletmeci başvurusunda asgari olarak talebin maksadını ve kurmak istediği cihazların özelliklerini bildirir. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden tarafa iletmekle yükümlüdür.

(2)  Anten tesisi paylaşım talebinde bulunulan işletmeci bu talebi; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle karşılayamaması durumunda ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle reddedebilir.

(3) Anten tesisi paylaşım talebinin kapasite yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumunda, talep sahibi işletmeci varsa güçlendirme talebini anten tesisi sahibi işletmeciye bildirmekle yükümlüdür. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden işletmeciye  iletmekle yükümlüdür.

(4) Anten tesisinin güçlendirilmesinin mümkün görülmediği durumlarda işletmeci, ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle bu talebi reddedebilir.

  (5) Paylaşım talebinde bulunulan işletmecinin talep sahibine olumlu görüşünü yazılı olarak bildirmesini müteakip; talep sahibi tarafından yerin kullanımı veya kiralanmasına yönelik izinler ve Kurumdan güvenlik sertifikası alınarak talepte bulunulan tarafa bildirilir.

(6)  Bildirimin yapılmasını müteakip, 10 iş günü içerisinde işletmeciler arasında katılım sözleşmesi imzalanır. Talepte bulunan tarafın bu süre içerisinde katılım sözleşmesini imzalamaması durumunda talep geçerliliğini yitirir.

(7) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe 10 iş günü içerisinde talepte bulunulan işletmeci anten tesisini paylaşıma hazır hale getirir.

(8) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe 30 iş günü içinde kurulum yapılmaması halinde anten tesisi paylaşım talebi geçerliliğini yitirir.

(9) Anten tesisi paylaşım talebinin geçerliliğini yitirmesi durumunda, söz konusu talep için tesis sahibi işletmecinin varsa uğradığı mali kayıp, yapılacak katılım sözleşmesi hükümleri kapsamında talep sahibinden tazmin edilebilir.

(10) Talebin geçersiz hale gelmesi durumunda, daha önce söz konusu paylaşım talebi nedeniyle reddedilen diğer talepler tekrar değerlendirmeye alınır.

(11) Her bir anten tesisi için paylaşım talebinin birden çok olması durumunda talepler müracaat sırasına göre değerlendirilir.

Anten tesisinde güçlendirme ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Talep edilen kapasitenin karşılanamadığı ve hedeflenen kapsama alanını sağlayacak yeni bir emisyon noktasının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda işletmeci, anten tesisi sahibinin mevcut anten tesisine ait kule ve direklerini güçlendirmek suretiyle paylaşır.

(2) Anten tesisine ait kule ve direklerin güçlendirilmesi suretiyle paylaşılmasını talep eden işletmeci, güçlendirmeye ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.

(3) Anten tesisine katılacak olan işletmeci anten tesisi sahibine güçlendirme isteğini bildirir. Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, bu bildirimin ardından 10 iş günü içerisinde anten tesisi sahibinin tesisini güçlendirme çalışmaları için hazır hale getirmesini müteakip paylaşıma katılacak işletmeci 60 iş günü içerisinde gerekli güçlendirme faaliyetini tamamlar.

(4) Güçlendirmeyi talep eden işletmeci, anten tesisinin güçlendirilmesi esnasında diğer işletmecilerin hizmetlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Emisyon noktasının seçimi

MADDE 11 – (1) Hücresel sistemlere ait yayınlar, işletmeciler tarafından etüt ve inceleme yapılarak belirlenen emisyon noktalarından ve belirlenmiş teknik özelliklere uygun olarak yapılır.

Katılım sözleşmesi

MADDE 12 – (1) Katılım sözleşmesi asgari olarak anten tesisinin paylaşımına, idamesine ve varsa güçlendirilmesine ilişkin koşulları ve tarafların sorumluluklarını içerir.

(2) Kurum tarafından talep edilmesi halinde işletmeciler arasında imzalanan katılım sözleşmesinin bir sureti Kuruma gönderilir.

Masrafların paylaşımı ve ücretler

MADDE 13 – (1) Anten tesisinin kurulması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin ücretler aşağıdaki ilkelere göre belirlenir:

a) Masrafların paylaşımı ve ücretler, Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak üzere serbestçe belirlenir.

b) İşletmeciler tarafından mutabık kalınmak suretiyle belirlenen masrafların paylaşım şekli ve ücrete ilişkin hususlara katılım sözleşmesinde yer verilir.

c)  Anten tesisi paylaşım taleplerinin karşılanabilmesi için kapasite artırımı veya mevcut kapasitenin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapılan masraflar, katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe paylaşım talebinde bulunan işletmeci tarafından karşılanır.

Anten tesisi paylaşımından ayrılma durumu

MADDE 14 – (1) Paylaşım yapan işletmecilerden herhangi birinin ayrılmak istemesi durumunda ayrılmak isteyen taraf zorunlu haller dışında diğer işletmecileri en az 90 gün önceden haberdar eder.

(2) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin ayrılmak zorunda kalması durumunda uygulanacak usuller ve bu duruma neden olabilecek zorunluluklar katılım sözleşmesinde açık olarak belirtilir.

(3) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda oluşacak masraflar ayrılan işletmeci tarafından karşılanır.  Gerekli görülmesi halinde bu duruma ilişkin usul ve yöntem katılım sözleşmesinde belirtilir.

İhtilafın sonlandırılması

MADDE 15 – (1) İşletmeci tarafından 9 uncu madde çerçevesinde yapılan bir paylaşım talebinin mezkûr maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında öngörülen nedenlerle reddedilmesi veya azami iki ay içerisinde paylaşım talebine olumlu cevap verilmemesi ya da katılım sözleşmesi kapsamında bir ihtilafın vuku bulması durumunda, ilgili taraf mevcut ihtilafın giderilmesi amacıyla Kuruma başvurabilir. Kurum, söz konusu ihtilafın giderilmesi için, taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının tespiti ve giderilmesine yönelik toplantılar tertip etmeye, geçici ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere, kamu menfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırma talebini reddetmeye yetkilidir. Taraflar arasındaki ihtilafın giderilmesi mümkün olmazsa, Kurum katılım sözleşmesinin ihtilaf konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, istisnai haller hariç olmak üzere iki ay içerisinde belirlemeye yetkilidir. Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Bilgilerin aleni hale getirilmesi

   MADDE 16 – (1) Kurum, işletmecilere; anten tesislerinin kurulumu, kullanımı ile paylaşımına ilişkin hususlarda belirli bilgileri aleni hale getirmeye, referans katılım sözleşmesi hazırlama ve gerekmesi halinde onaylanmak suretiyle yayımlama yükümlülüğü getirmeye ve bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Atıl hale gelen anten tesisi

MADDE 17 – (1) Atıl hale gelen anten tesisinin sahibi tarafından sökülmesi zorunludur.

Güvenlik ve koruma önlemleri

MADDE 18 – (1) Anten tesisinin hırsızlık, sabotaj gibi harici etkilere karşı korunması ve kamu hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler paylaşım yapan işletmeciler tarafından alınır.

(2) Anten tesisi paylaşımında bulunan işletmeciler tarafından cihazların yangın, elektrik şebekesi, statik elektrik ve yıldırım gibi haricî etkenlerden korunması ve bunlardan gelecek zararın asgarîye indirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) Anten tesisi paylaşımı yapan işletmeciler birbirlerinin cihaz veya tesislerine verecekleri zararı tazmin etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 19 – (1) Anten tesisinde, kullanılan enerjiye ve enerji iletim hatlarına ilişkin hüküm, koşul ve ücretler taraflarca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik piyasasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe belirlenir.

(2) İşletmeciler, diğer işletmeci/işletmeciler ile paylaştıkları veya güçlendirme yapılarak paylaştıkları anten tesislerine ilişkin bilgileri, her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ATP Bildirim Formunu doldurarak Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(3) Anten tesisinin ilk kurulum aşamasında, paylaşımında ve yapılacak her revizyondan sonra 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulması esastır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması için belediyeler, mülki amirler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları anten tesisi paylaşımı hususlarında yer temini de dâhil her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.

Müeyyideler

MADDE 21 – (1) İşletmecilerin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda, 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 16/4/2008 tarihli ve 26849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut sistem ve tesislerde yapılacak değişiklikler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmecinin mevcut anten tesisini bulunduğu yerden başka bir yere taşıması veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan anten tesisini yenilemesi durumunda bu Yönetmelik hükümlerine uyması esastır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip beş yıl içinde en az iki işletmecinin mevcut sistemleri için anten tesisi paylaşımı yapması durumunda söz konusu anten tesisindeki sistemler için takip eden yıla ait telsiz kullanım ücreti alınmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip beş yıl içerisinde en az üç işletmecinin yeni kuracakları sistemleri için anten tesisi paylaşımı yapması durumunda söz konusu anten tesisindeki sistemler için takip eden yıla ait telsiz kullanım ücreti alınmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

kulekurulumu

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023