Kayseri`de jeotermal ruhsat ihalesi – 21 Mart 2016

jeotermal-enerji-elektrik-uretim-santraliKayseri `de bulunan bir jeotermal kaynak sahası ruhsatlandırılarak aramalara açılacak.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde bulunan 552,22 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını Açık Teklif Artırma Usulü ihaleye çıkardı.

21/03/2016 tarihinde saat 14.00’da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak yapılacak ihalede, İhale Bedeli TL (KDV Hariç) 28.467,99 TL olarak belirlendi.

ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekiyor.

Katılımcıların, geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle, belirtilen saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

ilanın tam metni aşagdaki gibidir.

İ L A N

KAYSERİ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

1- 5686 Sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İlçesi, Mahallesi- mevkii, Pafta, alanı, Erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 21/03/2016 Pazartesi günü Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3- İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d)Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f)Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (Sözleşmenin yapılacağı tarihte Borcu Yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5- İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8- Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9-İhalesi yapılacak olan sahanın koordinatları www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İlçesi Erişin No Pafta Alan

Hektar

İhale Bedeli TL (KDV Hariç) Geçici Teminat Miktarı % 3 TL İhale Tarihi ve Saati
Kocasinan 3271983 K34a1 552,22 28.467,99 TL 854.03 TL 21/03/2016 Saat:14:00
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta
Sağa(Y) 681521 683183 682457 681590 680584 678952 679680 681200
Yukarı(X) 4312303 4311355 4309686 4309847 4308746 4310528 4311025 4309613

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 resmi gazetede yayınlandı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama …