TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

I. GENEL

Başkanlığımız 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında ülkemizin küresel yönelimler kazanan dış politikasının etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Başkanlığımızın spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren sözleşmeli personel pozisyonu ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, gelişmeye-öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili/verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır.

2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam edilecektir.

Müracaatlar 18/06/2018 tarihinde başlayacak olup, 22/06/2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarından sonra mülakata çağrılacak olan adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın birçoğu sahada ya da saha ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm gruplar için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2016, 2017 veya 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları açıklanan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. ve 3. gruptan başvuran adaylar için  (C) seviyesinde; 2. ve 4. gruptan başvuran adaylar için (B) seviyesinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil puanı belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. (1. ve 3. gruplar için 70 puan; 2. ve 4. gruplar için 80 puan) Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz. (İspanyolca ve Portekizce dilleri için Başkanlığımızca sınav yapılmayacaktır. Portekizce için ülkemiz ilgili kurumlarından denkliği olan, Portekizce olarak en az 3 yıl eğitim veren lise veya lisans diploması sahibi olan adaylar bu dili biliyor sayılacaktır.)
 2. Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir.
 3. Adayların seyahat engelinin bulunmaması gerekmektedir. Uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman hazır bulunmaları beklenmektedir.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
 5. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)
 6. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak.

 

GRUPLAR ADET BAŞVURABİLECEK MEZUNİYET ALANI ÖZEL ŞARTLAR
1. Grup 1
 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.
 • Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen saha deneyimi sahibi olmak.
 • Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak.
2. Grup 4

(1 Arapça, 1 Fransızca, 1 Rusça, 1 Portekizce)

 

 • Arapça, Fransızca ve Rusça için bu diller üzerine Üniversitelerin Dil, Edebiyat, Öğretmenlik ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
 • Portekizce için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
 • Mütercim pozisyonunda en az 2 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen başvuru dilinin yanısıra ikinci bir dili de iyi derecede biliyor olmak.
3. Grup 1
 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
 • 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen; Microsoft Windows ve/veya Linux sistem yönetimi, ağ kurulumu ve yönetimi, bilgi güvenliği, sanallaştırma, güvenlik duvarı yönetimi, aktif dizin yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
4. Grup 4
 • Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.
 • TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak veya lisansüstü çalışma yapmış olmak.
 • Tercihen muhasebe tecrübesine sahip olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte en geç 22/06/2018 tarihi Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Anadolu Meydanı Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak olan müracaatlarda gönderilecek evrakların son başvuru tarihine kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

 1. www.tika.gov.tr  adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu. (Başvuru formu fotoğraflı olarak doldurulacaktır.)
 2. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği. (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi)
 3. YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği. (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)
 4. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği.
 5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge.
 6. www.tika.gov.tr  adresinden temin edilerek sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
 7. www.tika.gov.tr  adresinden temin edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
 8. Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi)
 9. En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
 10. www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 28/06/2018 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik yazılı sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.

 

Başvuru Tarihleri  18 Haziran – 22 Haziran 2018
Yabancı Dil Sınavına Katılacak Adayların İlanı  26 Haziran 2018
Yabancı Dil Sınavı  28 Haziran 2018
Mülakat Sınavına Katılacak Adayların İlanı  29 Haziran 2018
Mülakat Sınavı  02 Temmuz – 06 Temmuz 2018

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: