Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 15 (onbeş)  sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun başvuruda bulunan adayların; ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 ve 27 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde her bir pozisyon unvanının 10 (on) katı kadarı giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu bölümlerden mezun olanlar, Ücret Cetvelinde gösterilen sadece 2 kat ücretli pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için sınav tarihi itibarıyla en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-Özel Şartlar

Başvuruda genel şartlara ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1. İş Zekası Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi)
1.1. SQL veritabanları tasarlama ve yönetimi konularında deneyimli olmak,
1.2. ETL , OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında deneyimli olmak,
1.3. Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları yönetme bilgisine sahip olmak,
1.4. Veriambarı ve ETL yapılarının sürekli iyileştirilmesinde deneyimli olmak,
1.5. Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları çıkartabilme deneyimine sahip olmak,
1.6. İş Zekası portfolyosunu genişletecek verileri veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin büyümesinde deneyimli olmak,
1.7. Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamaları konusunda deneyimli olmak,
1.8. En az 3 yıl İş Zekası alanında çalışmış olmak,
1.9. Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,
1.10. BI/Raporlama araçları konusunda tecrübeli (Oracle OBIEE, Oracle ODI) olmak,
1.11. Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,
1.12. İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
1.13. Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle  Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL  ürünlerini kullanmış olmak, ETL çözümleri geliştirebilme konusunda deneyimli olmak,
1.14. Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
1.15. Veri modelleme (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,
1.16. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
1.16.1. Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials,
1.16.2. Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist
2. Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi)
2.1. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2.2. OCP sertifikasına sahip olmak,
2.3. Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
2.4. Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
2.5. Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
2.6. Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış ve Linux Crontab’a eklemiş olmak,
2.7. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,
2.8. Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,
2.9. İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
2.10. Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
2.11. Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.
2.12. Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,
2.13. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2.14. Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Kıdemli Analiz Ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı,2 Kişi)
3.1. Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.2. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
3.3. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,
3.4. .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübe sahibi olmak,
3.5. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
3.6. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3.7. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3.8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.10. İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL  bilgisine sahip olmak,
3.11. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
3.12. Windows servisleri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3.13. Entity Framework  4/4.5, .NET Core 2.0  konularında tecrübeli olmak,
3.14. Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
3.15. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
3.16. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.17. Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.18. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
3.19. Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak,
3.20. En az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi‘ne Takım Liderliği yapma konusunda tecrübeye sahip olmak,
3.21. Unified Process, Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.
3.22. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
3.23. Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
3.24. Tercihen ISO14443A Mifare, HID iClass, HID Proximity teknolojileri konusunda deneyimli olmak, bu teknolojileri kullanarak çözümler üretme konusunda tecrübe sahibi olmak,
3.25. Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,
3.26. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
3.26.1. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
3.26.2. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
3.26.3. Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
3.26.4. Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak.
4. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı,7 Kişi)
4.1. Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
4.2. Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,
4.3. .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM  konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.4. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
4.5. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
4.6. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4.7. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.8. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.9. İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
4.10. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
4.11. Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4.12. Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
4.13. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
4.14. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.15. İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,
4.16. Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,
4.17. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
4.18. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
4.19. Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
4.20. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
4.20.1. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
4.20.2. Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
5. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi)
5.1. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu alanda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
5.2. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
5.3. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,
5.3.1. Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri,
5.3.2. Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri,
5.3.3. Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri,
5.4. Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ürünlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak,
5.5. Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012,2012 R2) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
5.6. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
5.7. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WINS, File Server, Certification Autorithy ürünlerinden en az ikisi hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
5.8. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı,2 Kişi)
6.1. Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
6.2. SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF, yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,
6.3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
6.4. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
6.5. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
6.6. Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
6.7. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,
6.7.1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),
6.7.2. Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
6.7.3. Cisco Certified Network Professional (CCNP),
6.7.4. Cisco Certified Security Professional (CCSP),
6.7.5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
6.7.6. Certified Ethical Hacker (CEH),
6.7.7. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),
6.7.8. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),
7. Siber Güvenlik Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 1 Kişi)
7.1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:
7.1.1. En az 10.000 kullanıcısı olan Kurum yada Kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, b. LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
7.1.2. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.1.3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
7.1.4. Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
7.1.5. Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
7.1.6. Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.1.7. Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.1.8. Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7.1.9. “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
7.1.10. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
7.1.11. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
7.1.12. 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,
7.1.13. ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
7.2. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
7.2.1. CEH sertifikası,
7.2.2. OSCP sertifikası,
7.2.3. GPEN sertifikası,
7.2.4. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),
7.2.5. GMON sertifikası.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 11/06/2018 tarihinde başlayacak olup, adayların; basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden dolduracakları Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Kurumumuzca onaylanacaktır) birlikte 25/06/2018 tarihi mesai bitimine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına (Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:25 Çankaya/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir.  basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu doldurulmadan yapılan başvurular ile ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,
ç) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)
d) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
ii. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

e)  Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi. (Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 16/07/2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr)  ve  (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat olmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Kurumumuz, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

III. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

A- Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav; sözlü/uygulamalı olarak, 23/07/2018-03/08/2018 tarihleri arasında saat 09:30’da başlayacak olup Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:25 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Adayların sınavda yanlarında, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

A- Sınav Konuları

Sınava girilen pozisyona göre B-Özel Şartlar bölümünde belirtilen tüm konular.

IV. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan 15 (onbeş) aday, sınavı kazanmış kabul edilecektir.  Asil aday sayısı kadar  yedek aday belirlenecektir.
Sınav sonuçları, Sınav Komisyonunca;(www.gsb.gov.tr) ve  (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecektir.
Sınavı kazanan adaylardan; sınava girilen pozisyon için aranılan şartları taşımadığı anlaşılan, kendisine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, göreve başlama hakkından vazgeçen veya süresi içinde göreve başlamayanların yerlerine yedek adaylar alınabilecektir.

V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, sınavda başarılı olmuş olsalar dahi sınavları iptal edilerek hizmet sözleşmeleri yapılmayacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, aşağıda belirtilen cetvelde unvanlara göre belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli

Siber Güvenlik Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 1 Kişi),

Kıdemli Analiz Ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı,2 Kişi),

3 kat
İş Zekası Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi),

Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi),

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı,7 Kişi),

Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı,1 Kişi),

Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı,2 Kişi),

2 kat

İlanen duyurulur.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: